A N D R É  R O B É 

P H O T O G R A P H I E S

 

Galerie Polaroid